Bus Timetables

There are scheduled departures from the port of Andros (Gavrio) to the capital (Chora), Batsi and Korthi throughout the day.

Chora - Batsi - Gavrio

 CHORA - BATSI - GAVRIOGAVRIO- BATSI - CHORA
MO8:20, 11:30, 13:15, 14:30, 17:30, 20:00
9:30, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00, 17:30, 19:45, 21:15
TU8:20, 11:30, 13:15, 14:30, 17:30, 20:00
9:30, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00, 17:30, 19:45
WE8:20, 11:30, 13:15, 14:30, 17:30, 20:00
9:30, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00, 17:30, 19:45
TH8:20, 11:30, 13:15, 14:30, 17:30, 20:00
9:30, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00, 17:30, 19:45
FR8:20, 11:30, 13:15, 14:30, 17:30, 20:00
9:30, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00, 17:30, 19:45, 21:15
SA8:20, 11:30, 13:15, 15:00, 17:30, 20:00
9:30, 10:00, 12:00, 14:00,
16:15, 17:30, 19:45
SU8:20, 11:30, 13:15, 15:00, 17:30, 18:30, 20:009:30, 10:00, 12:00, 14:00,
16:15, 17:30, 19:45

The route from Gavrio to Chora passes by: Agios Petros, Kypri, Batsi, Aprovato, Palaiopoli, Stavropeda, Pitrofos, Aladino, Menites, Mesaria, Koumani, Lamira, Agios Spiridon.

This route serves the beaches of: AGIOS PETROS, CHRYSSI AMMOS, KYPRI, AGIOS KYPRIANOS, BATSI, STIVARI, ANEROUSA, AGIA MARINA, CHORA ANDROS (PARAPORTI, NEIBORIO)

Please note that the departures from the port of Gavrio to Chora & Batsi might be delayed because of the ferries’ arrival times.

Chora - Korthi

 CHORA-KORTHIKORTHI - CHORA
MO10:00, 13:00, 17:30, 20:00
8:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:45
TU10:00, 13:00, 17:30, 20:00
8:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:45
WE10:00, 13:00, 17:30, 20:00
8:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:45
TH10:00, 13:00, 17:30, 20:00
8:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:45
FR10:00, 13:00, 17:30, 20:00
8:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:45
SA10:00, 13:00, 17:30, 20:00
8:20, 11:15, 17:15, 19:45
SU10:00, 13:00, 17:30
8:20, 11:15, 17:15

This route serves the beaches of: GRIAS PIDIMA, KORTHI (GIALOS, VINTSI)

Gavrio - Korthi

 KORTHI-GAVRIOGAVRIO - KORTHI
MO8:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:4509:30, 10:00, 12:00, 17:30, 19:30
TU8:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:4509:30, 10:00, 12:00, 17:30, 19:30
WE8:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:4509:30, 10:00, 12:00, 17:30, 19:30
TH8:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:4509:30, 10:00, 12:00, 17:30, 19:30
FR8:20, 11:15, 14:15, 17:15, 19:4509:30, 10:00, 12:00, 17:30, 19:30, 21:15
SA8:20, 11:15, 13:00, 14:45, 17:15, 19:4509:30, 10:00, 12:00, 17:30, 19:30
SU8:20, 11:15, 13:00, 14:45, 17:15, 18:1509:30, 10:00, 12:00, 17:30, 19:30

This route serves the beaches of: AGIOS PETROS, CHRYSSI AMMOS, KYPRI, AGIOS KYPRIANOS, BATSI, STIVARI, ANEROUSA, AGIA MARINA, GRIAS PIDIMA, KORTHI (GIALOS, VINTSI)

Beaches

 PORT OF GAVRIO-KALIVA-St.PETER -GOLDEN BEACH-KIPRI -BATSI
MO11:00, 12:05, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:05, 18:00, 19:00
TU11:00, 12:05, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:05, 18:00, 19:00
WE11:00, 12:05, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:05, 18:00, 19:00
TH11:00, 12:05, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:05, 18:00, 19:00
FR11:00, 12:05, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:05, 18:00, 19:00
SA11:00, 12:05, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:05, 18:00, 19:00
SU11:00, 12:05, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:05, 18:00, 19:00
 BATSI-KIPRI-GOLDEN BEACH-StPETER-KALIVA- PORT OF GAVRIO
MO08:45, 11:15, 12:15, 13:15, 15:15, 17:15, 18:15, 19:15
TU08:45, 11:15, 12:15, 14:15, 15:15, 17:15, 18:15
WE08:45, 11:15, 12:15, 14:15, 17:15, 18:15
TH08:45, 11:15, 12:15, 14:15, 15:15, 17:15, 18:15
FR08:45, 11:15, 12:15, 14:15, 15:15, 17:15, 18:15
SA08:45, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 18:15, 19:15
SU08:45, 11:15, 12:15, 13:15, 15:15, 17:15, 18:15, 19:15
 BATSI (GAVRIO*) - FELLOS
MON-SUN11:15 (11:30*) – 13:15 (13:30*) – 16:15 (16:30*)
FELLOS- GAVRIO, BATSI (RETURN)
MON-SUN11:50 – 13:50 – 16:50
 GAVRIO (BATSI*) - GRIAS PIDIMA
MON-SUN10:00 (10:15*)
GRIAS PIDIMA - GAVRIO , BATSI (RETURN)
MON-SUN16:30